Betingelser og vilkår butikker | cashbackAPP
Betingelser og vilkår for brug af cashbackAPP servicen

1. Indledning

 

Nærværende Vilkår & Betingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved indgået aftale mellem Cashbackpoint Nordic ApS (”CBA”) og Virksomheden (”Partneren”).

 

Partneren opnår ved aftaleindgåelse adgang til cashbackAPP Services ”Servicen”:

 

1.1 Markedsføring af Partneren til cashbackAPP brugere og

1.2 Login til et Partner Dashboard, hvor Partneren modtager kundedata med mulighed for at kommunikere med sine kunder (”Servicen”).

1.3 Brugere af cashbackAPP får mulighed for at opnå cashback ved køb hos Partneren.  

 

Servicen er nærmere beskrevet i Servicebeskrivelsen.

 

2. Gyldighed og ikrafttræden

 

2.1 Betingelserne gælder for alle aftaler mellem CBA og Partneren, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

2.2 Partnerens eventuelle egne generelle betingelser, uanset om disse er en bestanddel af Partneren aftaledokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

3. Servicebeskrivelsen

3.1 CBA leverer Servicen til Partneren i overensstemmelse med god brancheskik og i henhold til nærværende betingelser samt parternes eventuelle øvrige aftaler.
 

3.2 CBA markedsfører Partneren til brugere på cashbackAPP ud fra en standard markedsføringspakke som inkluderer:​

 • Profilside på web og app

 • Dashboard adgang, som giver mulighed for at kommunikere med kunder i cashbackAPP

 • Annonce i Politikens Lokalaviser i rotation med øvrige partnere

 • Velkomstpost på cashbackAPPs Facebookside

 • Listevisning som ny partner i næste cashbackAPP Magasin (udgives fire gange årligt)

 • POS materialer, som udleveres og kan opstilles i forretning

 • Guide og materialer, som udleveres til brug på egne sociale medier

 

3.3 Partneren har mulighed for at tilkøbe ydereligere markedsføring end beskrevet i ovenstående. Tilkøb af ydereligere markedsføring aftales særskilt.

3.4 CBA markedsfører løbende selve cashbackAPP’en i diverse medier. CBA kan markedsføre Partneren alene eller sammen med øvrige Partnere for at tiltrække flere brugere til app’en og til Partnerens forretning.

3.5 Ved indgåelse af samarbejde udsteder CBA et brugernavn/login til Partneren, som Partneren anvender til at få adgang til Dashboard.

3.6 Ved Partnerens login opnås adgang til demografiske data over kunder, der anvender cashbackAPP, og som interagerer med Partneren, ved at handle hos Partneren eller ved at ”Følge” Partneren i app’en.

3.7 Partneren kan kontakte relevante brugere via Dashboardet. CBA har ved brugernes tilmelding til cashbackAPP indhentet samtykke fra brugerne til, at Partneren kan sende markedsføringsmateriale til brugerne via app’en. Brugeren har dog mulighed for at framelde sig, at Partneren kan sende markedsføringsmateriale til brugeren.

3.8 CBA foretager en automatisk beregning af cashback til brugerne via den fastsatte cashback, som er aftalt mellem Partneren og CBA.

3.9 Partneren er selv ansvarlig for at sikre, at CBA´s ydelser er tilstrækkelige til at opfylde Partnerens behov, krav og forventninger.

3.10 CBA har rettigheden til at benytte Dankort varemærket i cashbackAPP. Partneren kan benytte Dankort varemærket i forbindelse med markedsføring af cashbackAPP over for kunderne. CBA kan til enhver tid tilbagekalde denne ret.

3.11 CBA har rettigheden til at benytte VISA og MasterCard varemærket i cashbackAPP. Partneren kan benytte VISA og MasterCard varemærket i forbindelse med markedsføring af cashbackAPP over for kunderne. CBA kan til enhver tid tilbagekalde denne ret.

4. Partnerens forpligtelser

 

4.1 Partneren accepterer, at Partnerens Login er personligt og fortroligt, og må ikke oplyses til andre. Efter Partnerens profil er oprettet, får Partneren adgang til sit Login.

 

4.2 Partneren er forpligtet til at opfylde alle sine forpligtelser som angivet i disse Betingelser. Disse forpligtelser omfatter sådanne tilknyttede og accessoriske forpligtelser, ydelser, funktioner og ansvarsområder, som ikke er udtrykkeligt fastsat, men som er nødvendige for eller udgør en naturlig del af Partnerens forpligtelser, eller som det med rimelig grund kan forlanges, at Partneren opfylder, for at CBA kan levere ydelserne i henhold til disse Betingelser.

 

4.3 Såfremt Partnerens opfyldelse af sine forpligtelser er forsinket eller mangelfuld, er CBA berettiget til at blive kompenseret for alle omkostninger som følge heraf (herunder, men ikke begrænset til omkostningerne ved ændringer i tidsplaner og forgæves allokering af ressourcer). Partneren skal endvidere afholde alle rimelige omkostninger påført CBA for ethvert arbejde, der må omgøres eller yderligere arbejde, der må udføres som følge af Partnerens mangelfulde eller forsinkede opfyldelse af sine forpligtelser.

5. Besigtigelse og udlevering af oplysninger

 

5.1 Som Partner accepterer jeg hermed, at min forretning bliver tilmeldt cashbackAPP, og at mit CVR-nummer og Dankort forretningsnummer og/eller Teller forretningsnummer gives til Nets Denmark A/S. Jeg giver endvidere samtykke til, at Nets Denmark A/S sender oplysninger til CBA indeholdende data om hvornår og for hvilket beløb loyalitetsmedlemmet af CBA har brugt sit Dankort, VISA kort og/eller MasterCard i min forretning. Oplysninger om, hvad loyalitetsmedlemmet har købt, behandles ikke. De behandlede oplysninger udveksles med CBA. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.

 

5.2 CBA har ret til at tilføje eller ændre betalingsmiddelløsninger til formål som ovenstående således, at CBA kan levere Servicen bedst muligt til Partneren, medmindre det medfører øgede omkostninger til håndtering af betalinger for Partneren. CBA kan dele information med kommende samarbejdspartnere med betalingsmiddelløsninger til ovenstående formål.

 

5.3 I forbindelse med den løbende service og markedsføring i cashbackAPP kan CBA eller en repræsentant herfor have brug for at overvære Partnerens aktiviteter i cashbackAPP. Partneren giver tilladelse hertil.

 

5.4 Partneren accepterer at give CBA adgang til de af CBA skønnede nødvendige konto- og finansinformationer således, at CBA løbende kan afregne betalinger efter aftalen. Pt. benyttes Nets Leverandørservice til afregning af betalinger efter aftalen.

 

5.5 Nægter Partneren på et tidspunkt at give de i pkt. 5.2. og 5.3. nævnte oplysninger til CBA, er CBA berettiget til at suspendere Partneren fra cashbackAPP, og såfremt Partneren ikke giver nævnte oplysninger inden en frist på 14 dage fra meddelelse herom fra CBA, kan CBA ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

6. Priser

6.1 CBA opretter og igangsætter Partneren omkostningsfrit på cashbackAPP. 

6.2 CBA beregner sig et gebyr på 3% ekskl. moms af Partnerens omsætning fra brugere, der er tilmeldt cashbackAPP. Gebyret på 3% er uafhængig af den cashback rate, Partneren har valgt at markedsføre og give til kunderne.

6.3 Partneren kan vælge at tilkøbe ekstra markedsføring af CBA. Såfremt Partneren har tilkøbt ekstra markedsføring, afregnes dette fra gang til gang.

6.4 Partneren giver den cashback rate til kunden, der er aftalt ved aftaleindgåelse med CBA. Partneren har dog mulighed for i valgfrie perioder at ændre cashback raten ved skriftlig henvendelse til CBA. CBA skal effektuere ændringen en uge + løbende uge efter meddelelse herom. Partneren kan i perioder hæve cashback til maksimum 50% og minimum 5%.

6.5 CBA er berettiget til at ændre alle priser samt betalingsvilkår, mens aftalen består med et varsel på 1 måned til den første i en måned. Ved Partnerens fortsatte brug af CBA´s ydelser, har Partneren tiltrådt det nye aftalegrundlag.

6.6 Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter bæres af Partneren alene.

7. Betaling

 

Ved aftalens indgåelse accepterer Partneren, at CBA løbende hæver sit tilgodehavende i henhold til nærværende aftale hos Partneren.

 

7.1 Partneren accepterer at blive tilmeldt Nets Leverandørservice. Tilmelding til Leverandørservice sikrer, at Partneren undgår unødig administration, og at betalingen sker til tiden. Leverandørservice fungerer ved, at banken sørger for at indbetale Partnerens udestående på forfaldsdagen, hverken for tidlig eller for sent. Har Partneren kommentarer eller ændringer til sin regning, bliver den rettet på normal vis ved henvendelse til CBA.

 

7.2 Som udgangspunkt opkræver CBA det skyldige beløb hos Partneren én gang om måneden, oftest hver den sidste fredag i måneden, medmindre andet aftales.

 

7.3 I forbindelse med opkrævning af CBA´s tilgodehavende fra Partnerens konto er det gratis for Partneren, såfremt Partneren er tilmeldt Nets Leverandørservice. Er Partneren ikke tilmeldt, opkræves Partneren 50 kr. ekskl. moms i administrationsgebyr. Partneren kan dog til hver en tid tilmelde sig Leverandørservice gratis ved at kontakte CBA, så unødig administration undgås for begge parter.

 

7.4 Såfremt Partneren ønsker at reklamere over en opkrævning, skal dette ske skriftligt til CBA inden 5 kalenderdage fra opkrævningsdatoen. Reklamationen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af baggrunden for og årsagerne til, at Partneren ønsker at reklamere. Hvis Partneren undlader at reklamere indenfor fristen, anses opkrævningen for endeligt godkendt af Partneren.

 

7.5 Det er Partnerens ansvar, at CBA til enhver tid kan opkræve sit tilgodehavende hos Partneren. Partneren er således forpligtet til at holde sine kontooplysninger opdateret hos CBA.

 

7.6 Forhindres CBA i at opkræve sit tilgodehavende, er der mellem parterne enighed om, at den manglende betaling er at betragte som forsinket betaling i henhold til rentelovens § 9a, stk. 3, hvorfor CBA i medfør af samme bestemmelse er berettiget til at opkræve et kompensationsbeløb på DKK 300.

 

7.7 Ved manglende betaling vil CBA desuden være berettiget til at suspendere Partneren fra brug af CBA´s ydelser, indtil CBA´s fulde tilgodehavende er betalt.

 

7.8 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er CBA desuden berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.

 

7.9 Partneren er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på CBA, som ikke er skriftligt anerkendt af CBA, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

 

7.10 Manglende overholdelse af CBA´s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger CBA til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks samt ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.

 

7.11 Såfremt Partnerens salg til en kunde fortrydes eller på anden måde annulleres, således at kunden modtager købesummen retur, er Partneren berettiget til at få værdien af cashbacken retur, såfremt at købesummen indsættes på samme betalingskort, som benyttet til betaling. Det af CBA opkrævede gebyr jf. Pkt. 6.2. og 7.3. returneres ikke.

 

 

8. Forsinkelse

 

8.1 CBA har intet ansvar for eventuelle forsinkelser, og Partneren har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i anledning af forsinkelse. CBA’s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

9. Force majeure

 

9.1 CBA hæfter ikke for manglende opfyldelse af CBA’s forpligtelser og er ikke erstatningsansvarlig over for Partneren for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for CBA´s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder.

 

9.2 Force majeure klausulen i pkt. 9.1. er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer CBA selv eller en af CBA valgt underleverandør.

10. Fortrolighed

 

10.1 I forbindelse med levering af ydelserne vil hver part få adgang til oplysninger om den anden parts forretningsaktiviteter, produkter, tjenesteydelser og knowhow. Parterne er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger som strengt fortrolige og må ikke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af ydelserne. Denne forpligtelse gælder også efter afslutningen af parternes samarbejdsforhold (uanset årsagen hertil).

 

10.2 Uanset det ovenfor anførte er CBA berettiget til at medtage Partneren i CBA’s referenceliste til brug for CBA’s markedsføring.

11. Ansvarsbegrænsning

 

11.1 Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Betingelser angivne ansvarsbegrænsninger og fraskrivelser.

 

11.2 Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til produktions- og avancetab, tab eller retablering af data, defekte data, merforbrug af interne eller eksterne ressourcer, tab af omdømme eller goodwill. CBA's samlede ansvar for de leverede ydelser kan endvidere under alle omstændigheder ikke overstige et beløb svarende til 50 % af det samlede beløb, som Partneren har betalt for ydelserne, der har udløst kravet.

 

11.3 CBA er kun ansvarlig for egne ydelser, og ikke for mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af sine forpligtelser eller for andre forhold i henhold til disse Betingelser, såfremt disse helt eller delvist skyldes:

 • Butikkens uagtsomhed, fejl eller misligholdelse,

 • forhold der i øvrigt kan tilskrives Partneren eller tredjemand, herunder men ikke begrænset til ændringer i ydelserne foretaget af Partneren eller tredjemand,

 • partnerens brug af ydelserne på en anden måde end forudsat,

 • hændelige begivenheder, som Partneren bærer risikoen for, og

 • tab, der er dækket af en forsikring tegnet af Partneren eller til fordel for Partneren.

 

11.4 CBA fraskriver sig i videst mulige omfang under gældende ret ethvert produktansvar for ydelserne.

12. Opsigelse

 

12.1 Nærværende aftale mellem Partneren og CBA er uopsigelig fra Partnerens side i 12 måneder fra aftaleindgåelse. Ønsker Partneren alligevel at opsige aftalen i uopsigelighedsperioden, pålægges et gebyr på 5.000 kr. ekskl. moms til dækning af oprettelsesudgifter mv.

 

12.2 Efter uopsigelighedsperioden kan Partneren opsige aftalen - eller dele heraf - med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt på kontakt@cashbackapp.com.

 

12.3 CBA kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

13. Værneting og lovvalg

 

13.1 Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret. Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse mellem CBA og Partneren.

 

13.2 Eventuelle retssager skal anlægges ved retten i Aarhus.

 

Aarhus, november 2018

Kontakt

Sverigesgade 6

8000 Aarhus C

Tel: 50 50 03 00

Hverdage 09-16

kundeservice@cashbackapp.com​

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Cashbackpoint Nordic ApS, Cashbackpoint © 2018 cashbackAPP © 2018, All rights reserved.

Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C., Danmark, CVR: 35239502