Vilkår og betingelser
for brug af Cashback Services

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF CASHBACK SERVICES

 

1.      Indledning

 

Nærværende Vilkår & Betingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved indgået aftale mellem Cashbackpoint Nordic ApS (”CBA”) og Virksomheden (”Partneren”).

 

Partneren opnår ved aftaleindgåelse adgang til Cashback Services omtalt som ”Servicen”: 

 

1.1.          Markedsføring af Partneren til kunder i de medlemsprogrammer, som er koblet til ”Servicen”.

1.2.          Login til et Partner Dashboard, hvor Partneren modtager kundedata med mulighed for at kommunikere med sine kunder via                       udvalgte deltagende medlemsprogrammers systemer (”Servicen”). 

1.3.          Kunder hos deltagende medlemsprogrammer får mulighed for at opnå cashback ved køb hos Partneren.  

 

Servicen er nærmere beskrevet i Servicebeskrivelsen. 

 

 

2.      Gyldighed og ikrafttræden

 

2.1.          Betingelserne gælder for alle aftaler mellem CBA og Partneren, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
 

2.2.          Partnerens eventuelle egne generelle betingelser, uanset om disse er en bestanddel af Partnerens aftaledokumenter, herunder                   accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 


 

3.      Servicebeskrivelsen
 

3.1.          CBA leverer Servicen til Partneren i overensstemmelse med god brancheskik og i henhold til nærværende betingelser samt                         parternes eventuelle øvrige aftaler. 
 

3.2.          CBA markedsfører Partneren til kunder i de deltagende medlemsprogrammer ud fra en standard markedsføringspakke som                       inkluderer: 

  • Profilside på web (+ app hvis tilgængeligt i medlemsprogrammet) 

  • Dashboard adgang til kundedata

  • Annoncering på sociale medier tilknyttet de deltagende medlemsprogrammer

  • POS materialer, som udleveres og kan opstilles i Partnerens forretning

  • Guide og materialer, som udleveres til brug på egne sociale medier

 

3.3.          Partneren har mulighed for at tilkøbe ydereligere markedsføring og/eller kampagner end beskrevet i ovenstående. Tilkøb af                       ydereligere markedsføring aftales særskilt. 

 

3.4.          CBA markedsfører løbende selve medlemsprogrammerne i diverse medier. CBA samt tilknyttede medlemsprogrammer kan                       markedsføre Partneren, alene eller sammen med øvrige Partnere i egne eller eksterne kanaler/medier, for at tiltrække flere                           brugere til medlemsprogrammerne og til Partnerens forretning. 

 

3.5.          Ved indgåelse af samarbejde udsteder CBA et brugernavn/login til Partneren, som Partneren anvender til at få adgang til                           Dashboard.

 

3.6.          Ved Partnerens login opnås adgang til demografiske data over kunder, der anvender medlemsprogrammerne, og som

                interagerer med Partneren, ved at handle hos Partneren eller integrere med Partneren på anden vis.  

 

3.7.          Partneren kan kontakte relevante kunder via Dashboardet med app-feed beskeder, og som publiceres i de tilknyttede                                 medlemsprogrammer, der tillader dette. CBA har ved brugernes tilmelding til medlemsprogrammet/programmerne forespurgt                 om samtykke fra brugerne til, at Partneren kan sende markedsføringsmateriale til brugerne via app. Kunden har dog mulighed                   for at framelde sig, at Partneren kan sende markedsføringsmateriale til kunden. 

 

3.8.          CBA foretager en automatisk beregning af cashback til brugerne via den fastsatte cashback, som er aftalt mellem Partneren og                   CBA. Partneren betaler den aftalte cashback til kunder, der er tilmeldt/tilmelder sig med deres betalingskort i de tilknyttede                       medlemsprogrammer.

 

3.9.          Partneren er selv ansvarlig for at sikre, at CBA´s ydelser er tilstrækkelige til at opfylde Partnerens behov, krav og forventninger. 

 

3.10.        CBA har rettigheden til at benytte Dankort varemærket. Partneren kan benytte Dankort varemærket i forbindelse med                                 markedsføring af Servicen over for kunderne. CBA kan til enhver tid tilbagekalde denne ret. 

 

3.11.       CBA har rettigheden til at benytte VISA og MasterCard varemærket i Servicen. Partneren kan benytte VISA og MasterCard                          varemærket i forbindelse med markedsføring af Servicen over for kunderne. CBA kan til enhver tid tilbagekalde denne ret.

 

 

4.      Partnerens forpligtelser 

 

4.1.          Partneren accepterer, at Partnerens Login er personligt og fortroligt, og må ikke oplyses til andre. Efter Partnerens profil er                         oprettet, får Partneren adgang til sit Login. 

 

4.2.          Partneren er forpligtet til at opfylde alle sine forpligtelser, som angivet i disse Betingelser. Disse forpligtelser omfatter sådanne                   tilknyttede og accessoriske forpligtelser, ydelser, funktioner og ansvarsområder, som ikke er udtrykkeligt fastsat, men som er                       nødvendige for eller udgør en naturlig del af Partnerens forpligtelser, eller som det med rimelig grund kan forlanges, at                               Partneren opfylder, for at CBA kan levere ydelserne i henhold til disse Betingelser. 

 

4.3.          Såfremt Partnerens opfyldelse af sine forpligtelser er forsinket eller mangelfuld, er CBA berettiget til at blive kompenseret for                     alle omkostninger som følge heraf (herunder, men ikke begrænset til omkostningerne ved ændringer i tidsplaner og forgæves                   allokering af ressourcer). Partneren skal endvidere afholde alle rimelige omkostninger påført CBA for ethvert arbejde, der må                     omgøres eller yderligere arbejde, der må udføres som følge af Partnerens mangelfulde eller forsinkede opfyldelse af sine                           forpligtelser. 

 

 

5.      Besigtigelse og udlevering af oplysninger 

 

5.1.          Som Partner accepterer jeg hermed, at min forretning bliver tilmeldt Servicen, og at mit CVR-nummer og Dankort                                         forretningsnummer og/eller Teller forretningsnummer gives til Nets Denmark A/S. Jeg giver endvidere samtykke til, at Nets                         Denmark A/S sender oplysninger til CBA indeholdende data om hvornår og for hvilket beløb loyalitetsmedlemmet af CBA har                   brugt sit Dankort, VISA kort og/eller MasterCard i min forretning. Oplysninger om, hvad loyalitetsmedlemmet har købt,                               behandles ikke. De behandlede oplysninger udveksles med CBA. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som                           underdatabehandler til behandling af oplysningerne.

 

5.2.          CBA har ret til at tilføje eller ændre betalingsmiddelløsninger til formål som ovenstående således, at CBA kan levere Servicen                     bedst muligt til Partneren, medmindre det medfører øgede omkostninger til håndtering af betalinger for Partneren. CBA kan                     dele information med kommende samarbejdspartnere med betalingsmiddelløsninger til ovenstående formål.

 

5.3.          cashbackAPP, der leveres i samarbejde med virksomheden Enigmatic Smile Ltd., giver medlemmer mulighed for at optjene                         belønninger ved betaling med tilmeldt debetkort, kreditkort og mobilbetaling hos deltagende forretninger, der benytter                             services fra VISA Europe, under en kontrakt imellem cashbackAPP og VISA Europe. Partneren ønsker at deltage i dette                                 fordelsprogram. Derfor har Partneren og cashbackAPP indgået denne aftale, og Partneren accepterer nedenstående udsagn. 

 

5.4.          Som Partner accepterer jeg hermed: Leveringen af Tjenesten, registrering-, behandling- og tracking af transaktioner af og på                     vegne af cashbackAPP og VISA Europe og til at VISA Europe må tilgå kortholder-, transaktions- og transaktionsrelaterede data                   og levere en eller alle af dem til cashbackAPP i forbindelse med udførelsen af denne aftale. 

 

5.5.          Såfremt Partneren driver et personligt selskab, gælder også følgende afsnit: Partneren accepterer, at personoplysninger, der                       vedrører Partneren, vil blive behandlet på det juridiske grundlag, hvor det er nødvendigt for udførslen af både denne aftale og                   den kommercielle den af aftalen imellem cashbackAPP og Partneren. 

 

5.6.          Partneren bemyndiger VISA, American Express og MasterCard til at tilgå Partnerens betalingsdata for at sende cashbackAPP’s                   Tracking Partnere kvalificeret transaktionsdata for tilmeldte ”kortholdere” i cashbackAPP eller enhver associeret forretning                           hertil, for at muliggøre card-linked offer(s) og målrette tilbud, der kan være af interesse for kortholdere(n). Partneren accepterer                 ligeledes, at i det omfang Partneren modtager begrænsede og aggregerede data fra cashbackAPP vedr. transaktioner, må                        denne kun benyttes til de formål (a) fakturagrundlag og til at påvise cashbackAPP’s resultater, (b) overholde al gældende                              lovgivning herunder gældende databeskyttelseslovgivning og (c) ikke gøre noget, der kan skade VISA og MasterCard’s                                omdømme. 

 

5.7.          I forbindelse med den løbende service og markedsføring i Servicens tilknyttede fordelsprogrammer, kan CBA/et tilknyttet                           fordelsprogram eller en repræsentant herfor have brug for at overvære Partnerens aktiviteter i Servicen. Partneren giver                               tilladelse hertil. 

 

5.8.          Partneren accepterer at give CBA adgang til de af CBA skønnede nødvendige konto- og finansinformationer således, at CBA                     løbende kan afregne betalinger efter aftalen. Pt. benyttes Nets Leverandørservice til afregning af betalinger efter aftalen. 

 

5.9.          Nægter Partneren på et tidspunkt at give de i pkt. 5.2. og 5.3. nævnte oplysninger til CBA, er CBA berettiget til at suspendere                   Partneren fra enkelte eller alle tilknyttede medlemsprogrammer, og såfremt Partneren ikke giver nævnte oplysninger inden en                   frist på 14 dage fra meddelelse herom fra CBA, kan CBA ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 

 

 

6.     Priser 

 

6.1.          Oprettelsesomkostning for Partneren er kr. 4.500. 

 

                Inkluderet i denne pris er: 

      -        Oprettelse af Partneren i tilmeldte medlemsprogrammer med grafik og tekst, links til hjemmeside, sociale medier og                                  kontaktoplysninger

      -        Backend opkobling til Payment Service Provider således at cashback kan beregnes hos Partneren for kundernes køb med                            tilmeldte betalingskort

      -        Oprettelse af Dashboard login til partneren, hvor partneren har adgang til kundedata

      -        Løbende servicering og opdateringer af Partnerens program indenfor rammerne af disse Leveringsbetingelser

 

6.2.          CBA beregner sig et gebyr på 4% ekskl. moms af Partnerens omsætning fra kunder, der er tilmeldt Servicen, hvilket inkluderer                     kunder fra tilknyttede medlemsprogrammer. Gebyret på 4% er uafhængig af den cashback rate, Partneren har valgt at                                 markedsføre og give til kunderne i de tilknyttede medlemsprogrammer.  

 

6.3.          Partneren kan vælge at tilkøbe ekstra markedsføring af CBA. Såfremt Partneren har tilkøbt ekstra markedsføring, afregnes dette                 fra gang til gang. 

 

6.4.          Partneren giver den cashback rate til kunden, der er aftalt ved aftaleindgåelse med CBA. Partneren har dog mulighed for i                           valgfrie perioder at ændre cashback raten ved skriftlig henvendelse til CBA. CBA skal effektuere ændringen en måned +                             løbende måned efter meddelelse herom. Partneren kan i perioder hæve cashback til maximum 50% og minimum 10%,                                 medmindre andet er aftalt. I tilfælde af en special aftale om cashback under 10%, kan cashback ikke i aftaleperioden nedsættes                 til mindre cashback end dette.  

 

6.5.          CBA er berettiget til at ændre alle priser samt betalingsvilkår, mens aftalen består med et varsel på 1 måned til den første i en                     måned. Ved Partnerens fortsatte brug af CBA´s ydelser, har Partneren tiltrådt det nye aftalegrundlag. 

 

6.6.          Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter bæres af Partneren alene. 

 

 

7.     Betaling 

 

                Ved aftalens indgåelse accepterer Partneren, at CBA løbende hæver sit tilgodehavende i henhold til nærværende aftale hos                       Partneren, som inkluderer transaktioner fra tilknyttede fordelsprogrammers medlemmer. 

 

7.1.          Partneren accepterer at blive tilmeldt Nets Leverandørservice. Tilmelding til Leverandørservice sikrer, at Partneren undgår                           unødig administration, og at betalingen sker til tiden. Leverandørservice fungerer ved, at banken sørger for at indbetale                             Partnerens udestående på forfaldsdagen, hverken for tidlig eller for sent. Har Partneren kommentarer eller ændringer til sin                         regning, bliver den rettet på normal vis ved henvendelse til CBA. 

 

7.2.          Som udgangspunkt opkræver CBA det skyldige beløb hos Partneren én gang om måneden, oftest hver den sidste fredag i                         måneden, medmindre andet aftales. 

 

7.3.          I forbindelse med opkrævning af CBA´s tilgodehavende fra Partnerens konto er det gratis for Partneren, såfremt Partneren er                     tilmeldt Nets Leverandørservice. Er Partneren ikke tilmeldt, opkræves Partneren 50 kr. ekskl. moms i administrationsgebyr.                           Partneren kan dog til hver en tid tilmelde sig Leverandørservice gratis ved at kontakte CBA, så unødig administration undgås                     for begge parter. 

 

7.4.          Såfremt Partneren ønsker at reklamere over en opkrævning, skal dette ske skriftligt til CBA inden 5 kalenderdage fra                                     opkrævningsdatoen. Reklamationen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af baggrunden for og årsagerne til, at Partneren                     ønsker at reklamere. Hvis Partneren undlader at reklamere indenfor fristen, anses opkrævningen for endeligt godkendt af                             Partneren. 

 

7.5.          Det er Partnerens ansvar, at CBA til enhver tid kan opkræve sit tilgodehavende hos Partneren. Partneren er således forpligtet til                 at holde sine kontooplysninger opdateret hos CBA. 

 

7.6.          Forhindres CBA i at opkræve sit tilgodehavende, er der mellem parterne enighed om, at den manglende betaling er at                               betragte som forsinket betaling i henhold til rentelovens § 9a, stk. 3, hvorfor CBA i medfør af samme bestemmelse er berettiget                 til at opkræve et kompensationsbeløb på DKK 300. 

 

7.7.          Ved manglende betaling vil CBA desuden være berettiget til at suspendere Partneren fra brug af CBA´s ydelser, indtil CBA´s                       fulde tilgodehavende er betalt. 

 

7.8.          Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er CBA desuden berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra                   forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. 

 

7.9.          Partneren er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på CBA, som ikke er skriftligt anerkendt af CBA, og har ikke ret                 til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art. 

 

7.10.       Manglende overholdelse af CBA´s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger CBA til at standse                                yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks samt ophæve aftalen               med øjeblikkeligt varsel. 

 

7.11.       Såfremt Partnerens salg til en kunde fortrydes eller på anden måde annulleres, således at kunden modtager købesummen retur,                er Partneren berettiget til at få værdien af cashbacken retur, såfremt at købesummen indsættes på samme betalingskort, som                      benyttet til betaling. Det af CBA opkrævede gebyr jf. Pkt. 6.2. og 7.3. returneres ikke. 

 

 

8.     Forsinkelse

 

8.1.          CBA har intet ansvar for eventuelle forsinkelser, og Partneren har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i                       anledning af forsinkelse. CBA’s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste                 og andre økonomiske konsekvenstab. 

 

 

9.      Force majeure 

 

9.1.          CBA hæfter ikke for manglende opfyldelse af CBA’s forpligtelser og er ikke erstatningsansvarlig over for Partneren for tab, der                     skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for                     CBA´s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og                                           naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder                         energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder. 

 

9.2.          Force majeure klausulen i pkt. 9.1. er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer CBA selv eller en af CBA’s valgte                   underleverandører. 

 

 

10.   Fortrolighed 

 

10.1.       I forbindelse med levering af ydelserne vil hver part få adgang til oplysninger om den anden parts forretningsaktiviteter,                              produkter, tjenesteydelser og knowhow. Parterne er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger som strengt fortrolige                  og må ikke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse                med levering af ydelserne. Denne forpligtelse gælder også efter afslutningen af parternes samarbejdsforhold (uanset årsagen                    hertil). 

 

10.2.       Uanset det ovenfor anførte er CBA berettiget til at medtage Partneren i CBA’s referenceliste til brug for CBA’s markedsføring i                    både nuværende og kommende deltagende fordelsprogrammer i Servicen samt interne og eksterne markedsføringskanaler og                  medier. 

 

 

11.   Ansvarsbegrænsning 

 

11.1.       Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Betingelser angivne                                            ansvarsbegrænsninger og fraskrivelser. 

 

11.2.       Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til produktions- og avancetab,                  tab eller retablering af data, defekte data, merforbrug af interne eller eksterne ressourcer, tab af omdømme eller goodwill.                          CBA's samlede ansvar for de leverede ydelser kan endvidere under alle omstændigheder ikke overstige et beløb svarende til 50                % af det samlede beløb, som Partneren har betalt for ydelserne, der har udløst kravet. 

 

11.3.       CBA er kun ansvarlig for egne ydelser, og ikke for mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af sine forpligtelser eller for andre                forhold i henhold til disse Betingelser, såfremt disse helt eller delvist skyldes: 

       ·       Partnerens uagtsomhed, fejl eller misligholdelse, 

       ·       forhold der i øvrigt kan tilskrives Partneren eller tredjemand, herunder men ikke begrænset til ændringer i ydelserne foretaget af                Partneren eller tredjemand, 

       ·       partnerens brug af ydelserne på en anden måde end forudsat, 

       ·       hændelige begivenheder, som Partneren bærer risikoen for, og 

       ·       tab, der er dækket af en forsikring tegnet af Partneren eller til fordel for Partneren. 
 

11.4.       CBA fraskriver sig i videst mulige omfang under gældende ret ethvert produktansvar for ydelserne. 

 

 

12.   Opsigelse 

 

12.1.       Nærværende aftale mellem Partneren og CBA er uopsigelig fra Partnerens side af i 12 måneder fra aftaleindgåelse. Ønsker                        Partneren alligevel at opsige aftalen i uopsigelighedsperioden, pålægges et gebyr på 5.000 kr. ekskl. moms til dækning af                          oprettelsesudgifter, gebyrer til 3. parts samarbejder mv. 

 

12.2.       Efter uopsigelighedsperioden kan Partneren opsige aftalen - eller dele heraf - med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.                  Opsigelse skal ske skriftligt på kundeservice@cashbackapp.com.

 

12.3.       CBA kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. 

 

 

13.   Værneting og lovvalg 

 

13.1.       Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret. Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov                    ikke finder anvendelse mellem CBA og Partneren. 

 

13.2.       Eventuelle retssager skal anlægges ved retten i København. 

 

København, december 2019